+31 85 485 24 24 info@bethelqualitycare.nl

Privacy statement
Bethel Quality Care verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website www.bethelqualitycare.nl, bij het registratie- of aanmeldingsproces en wanneer u een overeenkomst tot zorgverlening of een andere overeenkomst met ons aangaat. Voorop staat dat Bethel Quality Care behoorlijk en zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw privacy.

Verwerking persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Overeenkomst
Wanneer u met ons een overeenkomst aangaat voor de verlening van zorg, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Naam;
Adresgegevens;
Geboortedatum/plaats;
Financiële gegevens;
Foto;
Gegevens ID bewijs
Contactpersoon
Toestemmingsformulier
Verzekeringen
Bijzondere persoonsgegevens:
Gezondheidsgegevens
Gegevens afkomstig van tracking: GPS/OV
Gegevens over dienstverlening
Gegevens over wilsbekwaamheid
Gegevens over toepassing vrijheid beperkende maatregel
Gegevens over medicatie
Gegevens over klachten
Gegevens over onderlinge communicatie en afstemming tussen professionals van betrokken disciplines
Gegevens rond functioneren
Gegevens dagelijks leven
Gegevens van (niet) medische sensoren
Gegevens afkomstig van sociale gebeurtenissen
Gegevens opgenomen tijdens behandelingen/begeleiding
BSN

Bezoek website
Wanneer u deze website bezoekt, kunnen we, met behulp van cookies, bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met uw bezoek:

u Internet Protocol-adres of het IP-adres van u proxyserver;
u Internet Service Provider (ISP), afhankelijk van de configuratie daarvan;
de duur van uw bezoek aan de website;
het aantal keren dat u de website bezoekt;
de website die u bezoekt door op onze website op een link te klikken;
basale domeininformatie;
de pagina’s die u bezoekt;
het aantal keren dat u de website bezoekt;
de website die linkte naar onze website;
informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt om de website te bekijken.

Al deze informatie gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen. Meer informatie hierover vind u in ons cookiebeleid op de website.

Op sommige pagina’s van deze website wordt u uitgenodigd om u naam, contactgegevens zoals u e-mailadres en telefoonnummer en andere persoonsgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor contactaanvragen, sollicitaties of mailing- en vragenlijsten. Bethel Quality Care verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die u ons zelf verstrekt.

Sollicitatieprocedure
Als u solliciteert op een van onze vacatures via onze website, slaan wij informatie op die nodig is voor het op de juiste manier verwerken van deze sollicitatie. Deze informatie kun u invullen via een sollicitatieformulier op onze website. Daarin vragen wij u om u voor- en achternaam, u e-mailadres, adresgegevens, motivatiebrief en C.V.

Bij specifieke vacatures vragen we extra informatie om de sollicitatie op de juiste manier te verwerken.

Contactformulier
Verder kun u een contactformulier invullen, indien u wilt dat wij contact met u opnemen. In dat geval vragen wij om u naam, e-mailadres en woonplaats en kun u daarnaast een telefoonnummer opgeven, indien het u voorkeur heeft dat wij telefonisch contact met u opnemen.

Leveranciers
Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Camerabeelden
Bethel Quality Care maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar cliënten en personeel alsmede om diefstal tegen te gaan. Indien er camera’s op ons terrein aanwezig zijn, word u daarover ter plaatse geïnformeerd. De camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard.

Doel verwerken persoonsgegevens
Bethel Quality Care gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

om onze (zorg) diensten te kunnen verlenen;
voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van Bethel Quality Care en andere opgevraagde informatie;
om contact met u op te kunnen nemen na een sollicitatie of een vraag over onze producten en diensten;
om u een nieuwsbrief te kunnen toesturen;
voor het monitoren van de prestaties van deze site;
voor het verbeteren van onze website en onze service;
voor interne administratie
voor het behandelen van geschillen;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Indien u bij ons informatie aanvraagt, contact met ons opneemt of een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij u persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat geldt uiteraard ook indien u met ons een overeenkomst tot verlening van zorg of een andere overeenkomst met ons aangaat.

Ook kan het zijn dat Bethel Quality Care een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid of het tegengaan van diefstal. Indien u bij ons solliciteert, dan hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de pre-employment screening. In dat kader zullen niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is voor de betreffende functie. Bethel Quality Care zal in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en en het gerechtvaardigd belang van Bethel Quality Care anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Bethel Quality Care zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerkt.

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van u persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van u gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Bethel Quality Care.

Bewaartermijn documentatie rondom sollicitaties
Documentatie (waaronder solliciatiebrief, Curriculum Vitae, referenties, correspondentie met de sollicitant, getuigschriften, verklaring over gedrag) van sollicitanten die niet worden aagenomen worden zonder toestemming binnen 4 weken vernietigd.

Indien toesteming vanuit de sollicitant bewaart Bethel Quality Care de hierboven benoemede documentatie van een sollicitatie maximaal 1 jaar. Dit om de sollicitant op een later moment te contacten voor een relevante vacature op basis van de eerder ingestuurde sollicitatie.

Delen van uw gegevens met derden
Hieronder kunt u lezen met welke categorieën van organisaties Bethel Quality Care persoonsgegevens deelt:
organisaties die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
organisaties die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u, zoals MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven;
andere organisaties, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend;
andere organisaties, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Bethel Quality Care;
andere organisaties, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Cookies
Bethel Quality Care gebruikt verschillende technieken en methoden om uw webervaring te optimaliseren. Afhankelijk van uw voorkeuren, kunt u het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden drie verschillende niveaus:

Essentiele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Advertentie cookies
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Meer informatie over de cookies die wij verzamelen leest u in het cookie statement

Inzage, verwijdering en/of correctie van u gegevens

U kunt ten alle tijden inzage vragen in de persoonlijke informatie die wij van u in bezit hebben, u kunt verzet aantekenen tegen de verwerking en kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen of deze aan een andere partij over te dragen (dataportabiliteit).

Neem hiervoor contact op met Bethel Quality Care via info@bethelqualitycare.nl

Wij streven ernaar om binnen vier weken per e-mail op uw verzoek reageren.

Tot slot kunt u, indien u het niet eens bent met onze verwerking van persoonsgegevens en van mening bent dat wij deze ten onrechte nog in bezit hebben een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Dit is mogelijk indien uw verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Functionaris Gegevensbescherming
Bethel Quality Care heeft Hesdy Colin als Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toe te zien op de naleving van de privacywetgeving. U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken via  info@bethelqualitycare.nl

Externe websites
Onze website bevat links naar anders websites. Bethel Quality Care is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites omgaan met privacy. Bethel Quality Care raadt aan dat u op deze gelinkte websites het privacy beleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.

Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Toch is informatie die u ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.

Wijzigingen in ons privacy beleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Deze statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2021.

Contactgegevens

Bethel Quality Care
H.J. Wenkebachweg 49E
1096 AK Amsterdam
info@bethelqualitycare.nl